Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie lokalnej. Mówiąc prościej, jest to określenie, ile jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by kupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie kursu waluty danego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkie, ponieważ mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, skłania inne kraje, będące głównymi partnerami handlowymi, do wykonania identycznego zabiegu w celu uchronienia swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów oraz usług, które można kupić za określoną cenę. Najczęściej będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem ceny określonej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost wartości produktu albo uslugi. Definicja używana głównie w odniesieniu do wzrostu ceny waluty lokalnej względem waluty obcej w sytuacji niestabilnych kursów walut (jest on normowany poprzez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest nierzadko konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego zwiększenie ceny waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej waluty lokalnej, spadek wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego a także osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport oraz wzrost kosztów pracy w odniesieniu do kosztów pracy w innych krajach.Efektem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.